Privacy Statement Yfinance

Privacy Statement

Yfinance is een intermediair en houdt zich bezig met begeleiden van klanten bij het proces van het kopen van een woning, adviseert en bemiddelt omtrent het tot stand komen van hypothecair krediet en verzekeringen. Voor deze werkzaamheden verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG (In Europa bekend als GDPR). Ons privacy beleid is tevens gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Yfinance zal op zorgvuldige wijze met jouw persoonsgegevens omgaan. In het privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Yfinance

Demmersweg 3-13

7556 BN Hengelo

074-2594775

info@yfinance.nl

 

Mochten er vragen zijn omtrent de AVG kun je contact opnemen via bovenstaande gegevens.

 

Ons privacy beleid

Yfinance is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Wij verwerken deze gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten  en/of zelf aan ons verstrekt. Met verwerken wordt bedoeld: het verzamelen, opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie. Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

 • Contactgegevens zoals, NAW-gegevens, email adres en telefoonnummer.
 • Identificatiegegevens zoals, BSN nummer, paspoortnummer, ID-kaartnummer, geboortedatum, geslacht
 • Financiële gegevens zoals: inkomen, financiële verplichtingen, leningen, onroerend goed, bankrekeningnummer.
 • Gevoelige categorieën van persoonsgegevens zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude, BSN en andere identificatienummers van de overheid.
 • Overige gegevens die van belang kunnen zijn: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens.
 • Contactmomenten: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze website doet/bekijkt, contact via social media zoals Facebook en Twitter.

Yfinance zal deze gegevens niet zonder toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Hoe gebruiken wij de van jouw ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jouw gewenste

financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van het pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Wij geven de van jouw ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van de opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te voeren.

 

Welke geldige reden voor verwerking hebben wij?

Voor het afsluiten en de uitvoering van de overeenkomst hebben wij gegevens van u nodig.

Om te voldoen aan een wettelijke plicht. Dit zijn wetten die ons verplichten jouw gegevens te bewaren zoals de Wet op het Financieel Toezicht of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig voor de doelen waarvoor we ze verwerken en moeten bewaren van de wet. Hierin zijn wij verplicht ons te houden aan artikel 32a Bgfo in de Wet op het Financieel Toezicht.

 

Wat zijn jouw rechten?

Jij bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • Recht op inzage: je hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens .
 • Recht op correctie: wanneer je van mening bent dat gegevens over jou onjuist zijn verwerkt, kun je om correctie vragen.
 • Recht op verwijderen: je kunt ons vragen de persoonsgegevens te laten verwijderen. Helaas is dit niet mogelijk voor gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of omdat wij verplicht zijn deze bewaren volgens de wet.
 • Recht op verzoek van beperking in het gebruik van de uw persoonsgegevens .
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van de gegevens.
 • Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Je mag altijd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos. Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens kun je ons een schriftelijk verzoek met kopie identiteitsbewijs sturen.  Yfinance zal je binnen één maand voorzien van jouw gegevens.

Indien je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld de accountant, advocaat of bank. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens ook voor doorgifte aan derden in verband met de uitvoering van onze diensten. Hierbij kun je denken aan geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. Hiervoor hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat jouw gegevens uitsluitend voor de gestelde doeleinden worden gebruikt.

 

Wat is de situatie wanneer je ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Voor het opstellen van een goed financieel advies is soms uitgebreide informatie nodig. Wanneer  je bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan kan het zijn dat het advies niet volledig is omdat wij niet over alle informatie beschikken. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij je mededelen dat wij onze werkzaamheden voor jou niet kunnen uitvoeren.

 

Gebruik website www.yfinance.nl

Wanneer je gebruik maakt van onze website worden algemene bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen. Wanneer je een berekening maakt op onze website worden de door jouw ingevulde gegevens naar ons doorgestuurd om contact met jou op te nemen.

 

Klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.